Київ та Одещина офіційно стануть 'червоними' з вівторка

20 Mar 2021 13:11 GMT

Äåðæàâíà êîì³ñ³ÿ ç ïèòàíü òåõíîãåííî-åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè òà íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é âñòàíîâèëà ç 23 áåðåçíÿ “÷åðâîíèé” ð³âåíü åï³äåì³÷íî¿ íåáåçïåêè íà òåðèòî𳿠ì³ñòà Êèºâà òà Îäåñüêî¿ îáëàñò³.
Київ та Одещина офіційно стануть 'червоними' з вівторка

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила з 23 березня "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території міста Києва та Одеської області.

Джерело: міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у Telegram

Дослівно: "Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За результатами Державна комісія вирішила встановити:

- з 00 години 00 хвилин 23 березня 2021 р. "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території міста Києва та застосувати на території міста Києва обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки.

- з 00 години 00 хвилин 23 березня 2021 р. "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Одеської області та застосувати на території Одеської області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки".

 
 
 

Довідка: МОЗ щодня оновлює ознаки для визначення регіону із значним поширенням COVID-19. На підставі цих ознак, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій раз на 7 днів приймає рішення про встановлення на території регіону або окремих адміністративно-територіальних одиниць регіону рівня епідемічної небезпеки "жовтий", "помаранчевий" або "червоний".

Рішення про послаблення "червоного", "помаранчевого" та "жовтого" рівня епідемічної небезпеки не може бути переглянуто раніше ніж через 14 днів з дня встановлення такого рівня епідемічної небезпеки.

Передісторія:

больше @ Українська правда