Україна

 • 20 Mar 2021

Погода: синоптики попереджають про сніг та нічні морози

Íàéáëèæ÷èìè äíÿìè ïîãîäó â Óêðà¿í³ âèçíà÷àòèìå îáëàñòü ï³äâèùåíîãî àòìîñôåðíîãî òèñêó, âíî÷³ î÷³êóºòüñÿ òåìïåðàòóðà íèæ÷å íóëÿ, ì³ñöÿìè ïðîéäå ñí³ã.

 • 20 Mar 2021

Київ та Одещина офіційно стануть 'червоними' з вівторка

Äåðæàâíà êîì³ñ³ÿ ç ïèòàíü òåõíîãåííî-åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè òà íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é âñòàíîâèëà ç 23 áåðåçíÿ “÷åðâîíèé” ð³âåíü åï³äåì³÷íî¿ íåáåçïåêè íà òåðèòî𳿠ì³ñòà Êèºâà òà Îäåñüêî¿ îáëàñò³.

 • 20 Mar 2021

МОЗ віднесло до 'червоного' рівня ще одну область

ÌÎÇ â³äíåñëî Îäåñüêó îáëàñòü äî ðåã³îí³â ³ç “÷åðâîíèì” ð³âíåì åï³äåì³÷íî¿ íåáåçïåêè.

 • 20 Mar 2021

Сергій Жадан зробив щеплення від коронавірусу: мережа вибухнула обуренням

Все більше публічних людей вакцинуються від коронавірусу. Слідом за Русланою, Аллою Мазур щеплення від COVID-19 зробив письменник Сергій Жадан. Це не на жарт обурило мережу. Користувачі наголошують – ‘для простих смертних вакцина недоступна’.

 • 20 Mar 2021

Чому Москва досі боїться гетьмана Івана Мазепи?

За участю агентів КДБ у 1962 році зруйнували собор із могилою гетьмана України

 • 20 Mar 2021

РФ пропонує заборонити бійцям ООС самим відкривати вогонь у відповідь

Çàñòóïíèê ãëàâè àäì³í³ñòðàö³¿ ïðåçèäåíòà ÐÔ Äìèòðî Êîçàê çàïðîïîíóâàâ êîëåãàì ïî ïåðåãîâîðàõ ïîë³òðàäíèê³â “íîðìàíäñüêîãî ôîðìàòó” ïèñüìîâî çàêð³ïèòè çàáîðîíó ñòîð³í íà â³äêðèòòÿ âîãíþ ó â³äïîâ³äü áåç äîçâîëó êåð³âíèöòâà.

 • 20 Mar 2021

У Чорне море прямує американський ракетний есмінець

Ó ×îðíå ìîðå ïðÿìóº USS Thomas Hudner (DDG-116) - àìåðèêàíñüêèé ðàêåòíèé åñì³íåöü òèïó “Arleigh Burke”.

 • 20 Mar 2021

Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо російських банків

Ïðåçèäåíò Âîëîäèìèð Çåëåíñüêèé ââ³â ó ä³þ ð³øåííÿ ÐÍÁÎ â³ä 11 áåðåçíÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñàíêö³é ùîäî 2 ðîñ³éñüêèõ áàíê³â – Ñáåðáàíêó òà Ïðîì³íâåñòáàíêó.

 • 20 Mar 2021

На Рівненщині вбили поштарку ФОТО

До вбивства у Сарнах причетний неповнолітній

 • 20 Mar 2021

Суд арештував майно та 100% акцій АТ “Мотор Січ”

КИЇВ. 20 березня. УНН. Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення про накладання арешту на цілісний майновий комплекс та 100% акцій АТ “Мотор …

 • 20 Mar 2021

У Києві більше тисячі нових випадків COVID

Çà äîáó 19 áåðåçíÿ ó Êèºâ³ âèÿâèëè 1070 âèïàäê³â çàõâîðþâàííÿ íà COVID-19, 19 õâîðèõ ïîìåðëè ³ 541 îäóæàâ.

 • 20 Mar 2021

Перша країна Ради Європи вийшла з конвенції про заборону домашнього насильства

Òóðå÷÷èíà âèéøëà ç êîíâåíö³¿ Ðàäè ªâðîïè ïðî çàïîá³ãàííÿ òà ïðîòèä³þ íàñèëüñòâó ïðîòè æ³íîê òà äîìàøíüîìó íàñèëüñòâó.

 • 20 Mar 2021

Сергію Стерненку – 26: як активіст став символом права на захист

Про Стерненка в Україні не чули хіба глухі чи немовлята. Його справа протягом останнього місяця буквально не злізає із новинних заголовків. Сергій став одним із символів нових протестів і поповнив лави тих, кого називають політичними в’язнями.

 • 20 Mar 2021

В Україні виявили понад 15 тисяч нових випадків COVID-19

За минулу добу госпіталізували 4 369 людей, одужали – 5 190, померли 260 людей

 • 20 Mar 2021

У Києві знайшли чотири артилерійські снаряди

19 áåðåçíÿ ï³ðîòåõí³÷íèé ðîçðàõóíîê Ìîá³ëüíîãî ðÿòóâàëüíîãî öåíòðó øâèäêîãî ðåàãóâàííÿ ÄÑÍÑ çíèùèâ ÷îòèðè àðòèëåð³éñüê³ ñíàðÿäè ÷àñ³â ìèíóëèõ â³éí.

 • 20 Mar 2021

За добу найбільше щеплень від COVID зробили у Києві

Çà äîáó 19 áåðåçíÿ â Óêðà¿í³ â³ä COVID-19 ùåïëåíî 11 628 ëþäåé.

 • 20 Mar 2021

Головні новини 19 березня: санкції проти Януковича, Азарова та Пшонки, Медведчук програв Кіпіані

РНБО ввела санкції проти Віктора Януковича, Миколи Азарова. Вахтанг Кіпіані виграв у Віктора Медведчука суд через книгу про Василя Стуса. Одеський суд відмовив у клопотанні про звільнення Сергія Стерненка. На Донбасі загинув український воїн. Рада скасувала засідання на час локдауну у Києві. Верховний Суд розглянув позов по санкціях проти каналів Медведчука. Такими були головні новини 19 березня.

 • 20 Mar 2021

ООС: окупанти вичікували до засідання підгрупи ТКГ, а тоді вбили бійця ЗСУ

Çà äîáó 19 áåðåçíÿ â ðàéîí³ ïðîâåäåííÿ îïåðàö³¿ Îᒺäíàíèõ ñèë áóëî çàô³êñîâàíî 2 ïîðóøåííÿ ðåæèìó ïðèïèíåííÿ âîãíþ, îäèí óêðà¿íñüêèé â³éñüêîâèé çàãèíóâ.

 • 20 Mar 2021

Головні новини п’ятниці та ночі: санкції РНБО, нові карантинні зони

ÐÍÁÎ ââåëà íàéæîðñòê³ø³ ñàíêö³¿ ïðîòè 27 åêñïîñàäîâö³â âêëþ÷íî ç ßíóêîâè÷åì, ÌÎÇ îíîâèâ êàðàíòèíí³ çîíè: Êè¿â ó “÷åðâîí³é” — àêòóàëüí³ íîâèíè 19 áåðåçíÿ.

 • 20 Mar 2021

У Норвегії розслідують справу проти прем’єра через святкування у карантин

Ïîë³ö³ÿ Íîðâå㳿 ðîçñë³äóº ñïðàâó ùîäî ïðå쒺ð-ì³í³ñòðà êðà¿íè Åðíè Ñóëüáåðã, ó ÿêî¿ íà äåíü íàðîäæåííÿ ç³áðàëèñü 13 îñ³á, à ìîæíà áóëî ëèøå 9 ÷åðåç ÷åðåç êàðàíòèí.

 • 20 Mar 2021

Поліція розповіла, де саме побільшає радарів для вимірювання швидкості

Íà óêðà¿íñüêèõ äîðîãàõ ³ç 22 áåðåçíÿ ç’ÿâèòüñÿ 60 íîâèõ ä³ëÿíîê, íà ÿêèõ øâèäê³ñòü àâòîìîá³ë³â áóäóòü âèì³ðþâàòè ïðèëàäàìè TruCAM.

 • 20 Mar 2021

Хто відповідатиме за побічні реакції у вакцинованих проти COVID-19 в Україні

Чому Рада зняла з виробників вакцин проти COVID-19 відповідальність за побічні реакції? І хто тепер за них відповідатиме в Україні? На ці питання відповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов.